علیرضا طبرزدی

AT.bar

روانشناسی

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیذطلط بلدادطلیادیلائشصثب

test 5

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیآموزش دیده در دوره های متعدد و مختلف در حوزه ی علوم روان شناسی و بهبود و …

test 5 بیشتر بخوانید »

test 4

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیآموزش دیده در دوره های متعدد و مختلف در حوزه ی علوم روان شناسی و بهبود و …

test 4 بیشتر بخوانید »

test 3

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیآموزش دیده در دوره های متعدد و مختلف در حوزه ی علوم روان شناسی و بهبود و …

test 3 بیشتر بخوانید »

test 2

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیآموزش دیده در دوره های متعدد و مختلف در حوزه ی علوم روان شناسی و بهبود و …

test 2 بیشتر بخوانید »

test 1

کارشناسی ارشد از دانشگاه تهرانو همچنین کارشناسی روانشناسیرشته MBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران ( مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژیک)مربی گری مهارت‌های زندگی از سازمان نظام، روانشناسی و مشاور کشوردوره دیده در رویکردهای مختلف روانشناسی و روان‌درمانیآموزش دیده در دوره های متعدد و مختلف در حوزه ی علوم روان شناسی و بهبود و …

test 1 بیشتر بخوانید »

اسکرول به بالا